Huawei cam kết xây dựng hệ sinh thái IoT mạnh mẽ

13/04/2016 15:25

Tại Hội nghị các nhà phân tích Toàn cầu Huawei (HAS 2016), Huawei công bố Internet of Things (IoT) là một trong những ưu tiên chiến lược và cam kết xây dựng một hệ sinh thái IoT mạnh mẽ, cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo với đối tác.

Kỷ nguyên IoT đang hiện hữu và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sáng tạo, biến đi trong tt c các ngành, các lĩnh vực. Huawei d báo rng s có 100 t kết ni vt lý vào năm 2025, tăng gp mưi ln so vi sng kết ni hin nay. Sng kết ni o st quá con s1 nghìn t, tăng gp 100 ln so vi lưng kết ni hin ti. Stăng trưng bùng nv ckết ni vt lý và kết ni o s dn đến nhng thay đi chưa tng có và m ra mt Thế gii đưc Kết ni Tt hơn (Better Connected World).

Ti HAS 2016, ông Patrick Zhang, Ch tch bộ phận Tiếp th và gii pháp thuộc Nhóm Sn phm Gii pháp của Huawei, cho biết Huawei đã công bố chiến lược IoT "1 + 2 + 1" năm 2015 đ nm bt các cơ hi IoT. Nhvào các công ngh ICT hàng đu và s đu tư mnh mvào R&D, Huawei đã cung cp các gii pháp quan trng cho hđiu hành IoT, các chip thiết b đu cui, các gii pháp truy cp mng, và các nn tng. Cùng vi các đi tác ca mình, Huawei đã sáng to và trin khai các gii pháp cho nhiu lĩnh vc khác nhau, bao gm Internet cho các phương tin đi li (Internet of Vehicles - IoV), năng lưng, sn xut, và ngôi nhà thông minh (smart home).

Ông Patrick Zhang, Chủ tịch bộ phận Tiếp thị và giải pháp thuộc Nhóm Sản phẩm và Giải pháp của Huawei, tại HAS 2016

Da trên chiến lược IoT "1 + 2 + 1", Huawei đã công b5 gii pháp IoT ca mình, gồm:

Th nht, cổng ngôi nhà thông minh bn-trong-mt ca Huawei, giải pháp đu tiên ca loi hình này, là mt sn phm quan trng mà các nhà khai thác có th s dng đ chuyn đi hoạt động kinh doanh ca mình tcác dịch vụ băng thông rng hộ gia đình truyn thng sang các dịch vụ ngôi nhà thông minh như khám sc khe ti nhà, gii trí gia đình, bảo mật bo mt, và t đng hóa ngôi nhà. Vi cng nhà thông minh này, các nhà khai thác sđt đưc mc doanh thu trung bình cho mi ngưi dùng (ARPU) cao hơn.

Th hai, giải pháp cổng IoT linh hoạt ca Huawei h tr IoT thông minh cho Internet công nghip. Cng này có thiết kế tiêu chun công nghip, các giao thc và giao din IoT phong phú, cùng các tính năng đin toán và lưu tr. Nó đưc s dng rng rãi trong các loi đèn thông minh và máy đo thông minh.

Th ba, giải pháp IoT băng hẹp (NB-IoT) ca Huawei cho phép các nhà khai thác xây dng các hệ thống mng di đng phquát đ kết ni mt sng ln các vt (things). Gii pháp này s m ra nhng cơ hi kinh doanh mi trong các lĩnh vc như đng h đo thông minh, bãi đu xe thông minh, theo dõi công tác hu cn, và các thành ph thông minh. Trong năm 2015, Huawei đã làm vic vi mt s nhà khai thác đxây dng các gii pháp k thut NB-IoT. Vic trin khai thương mi d kiến s bt đu vào quý 3 năm 2016.

Th tư, nn tng qun lý kết ni IoT da trên đám mây ca Huawei cho phép tích hp nhiu đu cui và sáng to ng dng ca các ngành mt cách nhanh chóng. Nn tng này bao gm có qun lý d liu, qun lý kết ni, qun lý vn hành, bo mt, và các giao din lp trình ng dng (API) m.

Th năm, Huawei LiteOS, mt h điu hành IoT mã ngun mgn nh, cho phép các nhà lp trình phát trin các thiết b IoT theo cách thông minh hơn. H điu hành này mang li nhiu li ích như phát trin các thiết b IoT d dàng hơn, kết ni cao hơn, các dch v thông minh hơn, tri nghim vưt tri, và bo mt d liu nâng cao. Huawei LiteOS h tr mã ngun m và cung cp các APIm, hp nht đ giúp các đi tác nhanh chóng phát trin các sn phm IoT cho nhà thông minh, IoV, và các ngành công nghip sn xut khác.

IoT có tim năng rt ln, nhưng s phát trin ca nó lại bị hạn chế bởi mt th trưng b phân mnh, nơi các nhu cu và tiêu chun ngành công nghip rất khác nhau. Đ gii quyết vn đ này, Huawei đã đóng mt vai trò tích cc trong các t chc tiêu chun và liên minh, và đã có nhng đóng góp đáng k. Đại diện Huawei khng đnh cam kết ca Huawei đu tư mnh mẽ vào IoT và xây dng mt h sinh thái IoT mnh m vi các đi tác ngành.

MAI KHÔI

Bài liên quan:
Ý kiến bạn đọc (0)
Tên   Email

Lên đầu trang